ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 4คืน

ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 4คืน
ราคา: 15,888 บาท
รหัสทัวร์: CN ITV FD402 6D4N FD

รหัสโปรแกรม : CN ITV FD402 6D4N FD

กำหนดการเดินทาง
วันแรก:        สนามบินดอนเมือง-คุนหมิง -ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว  
วันที่สอง:      ต้าหลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า) โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงการีล่า
วันที่สาม:      วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่สี่ :         ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่ -โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยกหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองฉู่สง             
วันที่ห้า :       ฉู่สง -คุนหมิง -สวนน้ำตกคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย
วันที่หก
:
       คุนหมิง-สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

อัตราค่าบริการ
                               
 
วันเดินทาง
 
 ราคาผู้ใหญ่  
ราคาเด็ก
อายุ 1-18 ปี
 พักเดี่ยวเพิ่ม  ที่นั่ง
23-28 มี.ค.62 15,888 18,888 5,500 20
6-11 เม.ย. 17,888 20,888 5,500 20
13-18 เม.ย.62 21,888 24,888 5,500 20
4-9 พ.ค.62 17,888 20,888 5,500 20
18-23 พ.ค.62 17,888 20,888 5,500 20
15-20 มิ.ย.62 16,888 19,888 5,500 20
27 ก.ค.-1ส.ค.62 18,888 21,888 5,500 20
12-17 ต.ค.62 17,888 20,888 5,500 20
19-24 ต.ค.62 17,888 20,888 5,500 20
26-31 ต.ค.62 17,888 20,888 5,500 20
9-14 พ.ย.62 17,888 20,888 5,500 20
23-28 พ.ย.62 17,888 20,888 5,500 20
7-12 ธ.ค.62 17,888 20,888 5,500 20
14-19 ธ.ค.62 17,888 20,888 5,500 20
21-26 ธ.ค.62 17,888 20,888 5,500 20
28 ธ.ค.-2 ม.ค.63 21,888 24,888 5,500 20<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>