ทัวร์เกาหลีโลกนี้สีชมภู 5D3N

ทัวร์เกาหลีโลกนี้สีชมภู 5D3N
ราคา: 12,999 บาท
รหัสทัวร์: KR GS ICN41 5D3N XJ
รหัสสินค้า KR GS ICN41 5D3N XJ

กำหนดการเดินทาง 
วันที่หนึ่ง     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองอินชอน 
วันที่สอง     เมืองอินชอน -  เมืองอาซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน – ถนนเคียวกีซอน - อันซอง ฟาร์มแลนด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เมืองโซล
วันที่สาม     เมืองโซล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ – โบสถ์มย็องดง - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านเมียงดง  
วันที่สี่        เจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ย่านอีแด - ย่านฮงแด-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง พิเศษ!!! .... สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!!    คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS – เมืองอินชอน – ร้านละลายเงินวอน
วันที่ห้า     เมืองอินชอน -  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)    
                                                                    

อัตตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน
อัตราท่านละ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
อัตราเด็ก ท่านละ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
อัตราเด็ก ท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่ม
อัตรา ห้องละ
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินอัตรา
ท่านละ
 
ตลอดเดือน ตุลาคม 62
01 - 05 ตุลาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900  
02 - 06 ตุลาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900  
03 - 07 ตุลาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900  
04 - 08 ตุลาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900  
05 - 09 ตุลาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900  
06 - 10 ตุลาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900  
07 - 11 ตุลาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900  
08 - 12 ตุลาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900  
09 - 13 ตุลาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900  
10 - 14 ตุลาคม 62 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900  
11 - 15 ตุลาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900  
12 - 16 ตุลาคม 62 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900  
13 - 17 ตุลาคม 62 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900  
14 - 18 ตุลาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900  
15 - 19 ตุลาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900  
16 - 20 ตุลาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900  
17 - 21 ตุลาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900  
19 - 23 ตุลาคม 62 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900  
20 - 24 ตุลาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900  
21 - 25 ตุลาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900  
22 - 26 ตุลาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900  
23 - 26 ตุลาคม 62 12,999 12,999 12,999 5,500 7,900