ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5วัน 3คืน
ราคา: 28,888 บาท
รหัสทัวร์: JP TTN XJ126 5D3N XJ

รหัสโปรแกรม : JP TTN XJ126 5D3N XJ

กำหนดการเดินทาง
วันแรก            กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง          ลานสกีเมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บานชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - ซาคาเอะ ช้อปปิ้ง
วันที่สาม          เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) -  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่สี่              อาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึคียว
-
โอซาก้า– เอ็กซ์โปซิตี้ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซส์
01-05 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1
02-06 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1
03-07 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1
04-08 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1
05-09 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1
06-10 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1
07-11 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1
08-12 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1
09-13 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1
10-14 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1
11-15 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1
12-16 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1
13-17 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1
14-18 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1
15-19 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1
16-20 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1
17-21 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1
18-22 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1
19-23 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1
20-24 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1
21-25 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1
22-26 ธันวาคม 2562 29,888.- 7,900 34+1
23-27 ธันวาคม 2562 29,888.- 7,900 34+1
24-28 ธันวาคม 2562 33,888.- 7,900 34+1
25-29 ธันวาคม 2562 33,888.- 7,900 34+1
26-30 ธันวาคม 2562 33,888.- 7,900 34+1
27-31 ธันวาคม 2562 33,888.- 7,900 34+1
28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 36,888.- 7,900 34+1
29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 36,888.- 7,900 34+1
30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63 36,888.- 7,900 34+1
31 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63 33,888.- 7,900 34+1

 

 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>