ทัวร์เวียดนาม สุดฟิน ดานัง บาน่าฮิลล์

ทัวร์เวียดนาม สุดฟิน ดานัง บาน่าฮิลล์
ราคา: 13,900 บาท
รหัสทัวร์: VN FT DADFD01 4D3N FD
รหัสสินค้า VN FT DADFD01 4D3N FD

กำหนดการเดินทาง 
วันแรก    กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ดานัง - บาน่า ฮิลล์
วันที่สอง
   บาน่า ฮิลล์ - ดานัง– เมืองเว้ - พระราชวังเว้ – ล่องเรือแม่น้ำหอม
วันที่สาม
   
เมืองเว้ - เจดีย์วัดเทียนมู่ - เมืองโบราณฮอยอัน -สะพานญี่ปุ่น - บ้านตันกี -  หมู่บ้านกั๊มทาน + ล่องเรือกระด้ง
วันที่สี่       วัดหลิงอึ๋น – ตลาดฮาน - ดานัง - กรุงเทพ


อัตตราค่าบริการ 
 
เวียดนาม สุดฟิน บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน-FD  
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ2-3ท่าน เด็กอายุไม่เกิน12ปีเสริมเตียง เด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่เสริมเตียง ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน พักเดี่ยว
14-17 มิ.ย. 62 13,900 13,900 13,900 9,900 3,900
28 มิ.ย.-01 ก.ค. 62 14,900 14,900 14,900 10,900 3,900
06-09 ก.ย. 62 14,900 14,900 14,900 10,900 3,900
20-23 ก.ย. 62 14,900 14,900 14,900 10,900 3,900
27-30 ก.ย. 62 14,900 14,900 14,900 10,900 3,900
18-21 ต.ค. 62 14,900 14,900 14,900 10,900 3,900
08-11 พ.ย. 62 13,900 13,900 13,900 9,900 3,900
22-25 พ.ย. 62 13,900 13,900 13,900 9,900 3,900
13-16 ธ.ค. 62 14,900 14,900 14,900 10,900 3,900