ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสทัวร์: VN BT BT-VN082 VZ 4D3N VZ


รหัสโปรแกรม : VN BT BT-VN082 VZ 4D3N VZ

กำหนดการเดินทาง
วันแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – สะพานมังกร       
วันที่สอง   ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–เจดีย์เทียนมู่–เว้–ล่องแม่น้ำหอม
วันที่สาม    เว้ – พระราชวังหลวง – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่าฮิลล์
วันที่สี่        บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ้ง – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ  


อัตราค่าบริการ
วันเดินทางทัวร์ มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน VZ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
05 ก.ค.62 08 ก.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000
12 ก.ค.62 15 ก.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000
19 ก.ค.62 22 ก.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 4,000
02 ส.ค.62 05 ส.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000
30 ส.ค.62 02 ก.ย.62 29+1 13,900 13,900 12,900 4,000
13 ก.ย.62 16 ก.ย.62 34+1 11,900 11,900 10,900 4,000
27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 4,000
04 ต.ค.62 07 ต.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 4,000
11 ต.ค.62 14 ต.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000
18 ต.ค.62 21 ต.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000


 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>