ทัวร์ญี่ปุ่น ซับโปโร โอตารุ 5วัน3คืน

 ทัวร์ญี่ปุ่น ซับโปโร โอตารุ 5วัน3คืน
ราคา: 25,888 บาท
รหัสทัวร์: JP IJP XJ116 5D3N XJ

รหัสโปรแกรม JP IJP XJ116 5D3N XJ

กำหนดการเดินทาง 
วันที่หนึ่ง    กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง    สนามบินนิวชิโตะเสะ – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาซัปโปโร – โรงงานช็อค
                 โกแลตอิชิยะ - Duty Free – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – คิโรโระ ออนเซ็น
วันที่สาม      ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์ - ฟาร์มชิกิไซโนะ โอกะ – เมืองบิเอะ - ซัปโปโร     
วันที่สี่         อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือซื้อบัสเสริมเที่ยว
วันที่ห้า        ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
    
                                     


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี
ไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยว ที่นั่ง หมายเหตุ
3 – 7 กรกฎาคม 62 27,888  ราคาเด็กอายุไม่เกิน2 ปี(Infant) 7,000 บาท 9,500 30  
10 – 14 กรกฎาคม 62 28,888 9,500 30  
14 – 18 กรกฎาคม 62 29,888 9,500 30  
17 – 21 กรกฎาคม 62 29,888 9,500 30  
24 – 28 กรกฎาคม 62 31,888 9,500 30  
31กรกฎาคม-4สิงหาคม 28,888 9,500 30  
7 – 11 สิงหาคม 62 27,888 9,500 30  
14 – 18 สิงหาคม 62 27,888 9,500 30  
21 – 25 สิงหาคม 62 26,888 9,500 30  
28สิงหาคม-1กันยายน 25,888 9,500 30  

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>