ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลา 5วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลา 5วัน3คืน
ราคา: 16,900 บาท
รหัสทัวร์: KR GS ICN18 5D3N XJ

รหัสโปรแกรม : KR GS ICN18 5D3N XJ

กำหนดการเดินทาง
วันแรก          กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่สอง        กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองอินชอน – เกาะนามิ -  เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่
วันที่สาม        เมืองยงอิน –ไร่สตรอเบอร์รี่  –โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- เมืองโซล - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
วันที่สี่            เมืองยงอิน –ไร่สตรอเบอร์รี่  –โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- เมืองโซล - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
วันที่ห้า          เมืองโซล - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส -พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง -ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุ
ไม่เกิน 12 ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุ
ไม่เกิน 12 ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ราคา
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
(จอยแลนด์)
02 – 06 มกราคม 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
03 – 07 มกราคม 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
04 – 08 มกราคม 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
05 – 09 มกราคม 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
06 – 10 มกราคม 2562 18,900 18,900 18,900 8,000 9,900
07 – 11 มกราคม 2562 18,900 18,900 18,900 8,000 9,900
08 – 12 มกราคม 2562 18,900 18,900 18,900 8,000 9,900
09 – 13 มกราคม 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
10 – 14 มกราคม 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
11 – 15 มกราคม 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
12 – 16 มกราคม 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
13 – 17 มกราคม 2562 18,900 18,900 18,900 8,000 9,900
14 – 18 มกราคม 2562 16,900 16,900 16,900 8,000 9,900
15 – 19 มกราคม 2562 18,900 18,900 18,900 8,000 9,900
16 – 20 มกราคม 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
17 – 21 มกราคม 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
18 – 22 มกราคม 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
19 – 23 มกราคม 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
20 – 24 มกราคม 2562 18,900 18,900 18,900 8,000 9,900
21 – 25 มกราคม 2562 18,900 18,900 18,900 8,000 9,900
22 – 26 มกราคม 2562 18,900 18,900 18,900 8,000 9,900
23 – 27 มกราคม 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
24 – 28 มกราคม 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
25 – 29 มกราคม 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
26 – 30 มกราคม 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
27 – 31 มกราคม 2562 18,900 18,900 18,900 8,000 9,900
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2562 18,900 18,900 18,900 8,000 9,900
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562 18,900 18,900 18,900 8,000 9,900
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2562 20,900 20,900 20,900 8,500 10,900
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2562 20,900 20,900 20,900 8,500 10,900
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2562 19,900 19,900 19,900 8,500 10,900
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2562 19,900 19,900 19,900 8,500 10,900
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2562 19,900 19,900 19,900 8,500 10,900
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 18,900 18,900 18,900 8,000 9,900
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 21,900 21,900 21,900 8,500 9,900
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 18,900 18,900 18,900 8,000 9,900
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 18,900 18,900 18,900 8,000 9,900
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 18,900 18,900 18,900 8,000 9,900
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 18,900 18,900 18,900 8,000 9,900
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562 18,900 18,900 18,900 8,000 9,900
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562 18,900 18,900 18,900 8,000 9,900
27 ก.พ. – 03 มี.ค.2562 19,900 19,900 19,900 8,000 9,900 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>