ทัวร์เกาหลี ชมใบไม้เปลี่ยนสี สวนนักซองแด 4วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี ชมใบไม้เปลี่ยนสี สวนนักซองแด 4วัน3คืน
ราคา: 13,999 บาท
รหัสทัวร์: KR ZG ICN28 FALLEN LEAVES 4D3N XJ


รหัสโปรแกรม : KR ZG ICN28 FALLEN LEAVES 4D3N XJ
กำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – RAIL BIKE

วันที่สอง      เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – EVERLAND – NAKSEONGDAE PARK

วันที่สาม      วัดโชเกซา – อินซาดง - น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง  
  
 
                  COSMETIC - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง 

วันที่สี่          สมุนไพรฮอตเกนามู
- พลอยอะเมทิส - โซลทาวเวอร์ – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต

                   สนามบินอินชอน

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2561
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
ราคา
จอยแลนด์
(ไม่รวมตั๋ว)
ราคา
เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี
พักเดี่ยว
เพิ่ม
01 – 04 พฤศจิกายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000
02 – 05 พฤศจิกายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000
03 – 06 พฤศจิกายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000
04 – 07 พฤศจิกายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000
05 – 08 พฤศจิกายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000
06 – 09 พฤศจิกายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000
07 – 10 พฤศจิกายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000
08 – 11 พฤศจิกายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000
09 – 12 พฤศจิกายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000
10 – 13 พฤศจิกายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000
11 – 14 พฤศจิกายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000
12 – 15 พฤศจิกายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000
13 – 16 พฤศจิกายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000
14 – 17 พฤศจิกายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000
15 – 18 พฤศจิกายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000
16 – 19 พฤศจิกายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000
17 – 20 พฤศจิกายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000
18 – 21 พฤศจิกายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000
19 – 22 พฤศจิกายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000
20 – 23 พฤศจิกายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000
21 – 24 พฤศจิกายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000
22 – 25 พฤศจิกายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000
23 – 26 พฤศจิกายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000
24 – 27 พฤศจิกายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000
25 – 28 พฤศจิกายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000
26 – 29 พฤศจิกายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000
27 – 30 พฤศจิกายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561 13,999 7,900 5,900 5,000
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 14,999 7,900 5,900 5,000
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 14,999 7,900 5,900 5,000

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>