ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ชานัคคาเล่ ปามุคค่าเล่ คัปปาโดเกีย 8วัน

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ชานัคคาเล่ ปามุคค่าเล่ คัปปาโดเกีย 8วัน
ราคา: 33,900 บาท
รหัสทัวร์: TK PRD TURKEY EASY 8 D TK


รหัสโปรแกรม : TK PRD TURKEY EASY 8 D TK
กำหนดการเดินทาง

วันแรก            สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล

วันที่สอง          ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน-เยเรบาตัน

                      -พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์

วันที่สาม          ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง - สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่

วันที่สี่               ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ

วันที่ห้า             บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่

วันที่หก            เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย

วันที่เจ็ด           นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน - ของมนุษย์ถ้ำ

                        -ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร

วันที่แปด           กรุงเทพมหานคร


อัตราค่าบริการ
ราคา 33,900.- บาท / พักห้องเดี่ยว เพิ่ม 6,000 บาท

06-13 พ.ย.61  /13-20 พ.ย.61 /20-27 พ.ย.61 /27 พ.ย.-04 ธ.ค.61


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>