ทัวร์เกาหลี ตกปลา 5วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี ตกปลา 5วัน3คืน
ราคา: 21,999 บาท
รหัสทัวร์: KR ZG AZICN01 5D3N TG

รหัสโปรแกรม : KR ZG AZICN01 5D3N TG

กำหนดการเดินทาง
วันแรก          กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง       เกาหลีใต้ (อินชอน) - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ลานสกี
วันที่สาม       ไร่สตรอเบอรี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก EVERLAND
วันที่สี่           ศูนย์สมุนไพรโสม - COSMETIC - พระราชวังเคียงบกกุง - สมุนไพรฮอตเกนามู - DUTY FREE 
                    โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง
วันที่ห้า         ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - ย่านฮงแด - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน -
                    กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
ราคา
จอยแลนด์
(ไม่รวมตั๋ว)
ราคา
เด็กอายุไม่เกิน
2 ขวบ
พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
04 – 08 มกราคม 2562 21,999 9,900 5,900 7,000
09 – 13 มกราคม 2562 23,999 9,900 5,900 7,000
10 – 14 มกราคม 2562 23,999 9,900 5,900 7,000
11 – 15 มกราคม 2562 23,999 9,900 5,900 7,000
16 – 20 มกราคม 2562 23,999 9,900 5,900 7,000
17 – 21 มกราคม 2562 23,999 9,900 5,900 7,000
18 – 22 มกราคม 2562 23,999 9,900 5,900 7,000
25 – 29 มกราคม 2562 23,999 9,900 5,900 7,000
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 22,999 9,900 5,900 7,000
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 22,999 9,900 5,900 7,000
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562 22,999 9,900 5,900 7,000
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562 22,999 9,900 5,900 7,000<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>