ทัวร์เวียดนามใต้ 3วัน2คืน

ทัวร์เวียดนามใต้ 3วัน2คืน
ราคา: 7,888 บาท
รหัสทัวร์: VN ZG SGN08 3D2N VZ

รหัสโปรแกรม : VN ZG SGN08 3D2N VZ


กำหนดการเดินทาง
วันแรก           กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG – เมืองดาลัด   น้ำตก DATANLA –
                     นั่งรถราง ROLLER COASTER – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
วันที่สอง        เมืองดาลัด – DALAT FLOWER GRADENS (สวนดอกไม้เมืองหนาว)- พระราชวังฤดูร้อน -
                     CRAZY HOUSE - สถานีรถไฟเก่า - วัดหลิงเฝือก - โบสถ์รูปไก่
วันที่สาม        เมืองดาลัด – ฟาร์มเลี้ยงชะมด - สนามบิน LIEN KHUONG – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
22 – 24 กันยายน 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888
26 – 28 กันยายน 2561 7,888 7,888 7,888 2,500 5,888
03 – 05 ตุลาคม 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 7,888
10 – 12 ตุลาคม 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 7,888
17 – 19 ตุลาคม 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 7,888
26 – 28 ตุลาคม 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999
27 – 29 ตุลาคม 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999
02 – 04 พฤศจิกายน 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999
03 – 05 พฤศจิกายน 2561 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599
09 – 11 พฤศจิกายน 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999
10- 12 พฤศจิกายน 2561 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599
16 – 18 พฤศจิกายน 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999
17 – 19 พฤศจิกายน 2561 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599
23 – 25 พฤศจิกายน 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999
24 – 26 พฤศจิกายน 2561 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999
01 – 03 ธันวาคม 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999
07 – 09 ธันวาคม 2561 10,999 10,999 10,999 2,500 7,599
08 – 10 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 11,999 2,500 7,999
14 – 16 ธันวาคม 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999
15 – 17 ธันวาคม 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999
21 – 23 ธันวาคม 2561 10,999 10,999 10,999 2,500 7,599
22 – 24 ธันวาคม 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999
28- 30 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,500 8,599
29 – 31 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,500 8,599
04 – 06 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599
05 – 07 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599
11 – 13 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599
12 – 14 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599
18 – 20 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599
19 – 21 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599
25 – 27 มกราคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999
26 – 28 มกราคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999
01 – 03 มีนาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599
02 – 04 มีนาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599
08 – 10 มีนาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999
09 -11 มีนาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999
15 – 17 มีนาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999
16 – 18 มีนาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999
22  - 24 มีนาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999
23 – 25 มีนาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>