ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท 6วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท 6วัน3คืน
ราคา: 15,888 บาท
รหัสทัวร์: KR IJP KXJ15 6D3N XJ

รหัสโปรแกรม : KR IJP KXJ15 6D3N XJ


กำหนดการเดินทาง
วันแรก         ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง       ท่าอากาศยานอินชอน - เกาะนามิ  - สะพานยังกัง - สกีรีสอร์ท
วันที่สาม       ลานสกีรีสอร์ท - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) – ไร่สตอบอรี่  COSMETIC SHOP - SEOUL TOWER
                    (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) Teddy Bear Museum – ทงแดมุน

วันที่สี่           ศูนย์โสมรัฐบาล- RED PINE – ผ่านชมบลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค – เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย -
                    ใส่ชุดฮันบก –DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง

วันที่ห้า         ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY – ช้อปปิ้งย่านฮงแด - หมู่บ้านอังกฤษ -
                    Paju Premium Outlet - SUPER MARKET -ท่าอากาศยานอินชอน

วันที่หก         ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าบริการ

 
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก
(เสริมเตียง)
เด็ก
(ไม่เสริมเตียง)
ทารก พักเดี่ยว
30 Nov - 05 Dec 2018 18,888 18,888 18,888 5,000 4,500
04 - 09 Dec 2018 19,888 19,888 19,888 5,000 4,500
05 - 10 Dec 2018 19,888 19,888 19,888 5,000 4,500
07 - 12 Dec 2018 20,888 20,888 20,888 5,000 4,500
12 - 17 Dec 2018 18,888 18,888 18,888 5,000 4,500
14 - 19 Dec 2018 18,888 18,888 18,888 5,000 4,500
19 - 24 Dec 2018 18,888 18,888 18,888 5,000 4,500
21 - 26 Dec 2018 19,888 19,888 19,888 5,000 4,500
23 - 28 Dec 2018 21,888 21,888 21,888 5,000 4,500
25 - 30 Dec 2018 22,888 22,888 22,888 5,000 4,500
26 - 31 Dec 2018 22,888 22,888 22,888 5,000 4,500
28 Dec 2018 - 02 Jan 2019 25,888 25,888 25,888 5,000 4,500
04 - 09 Jan 2019 16,888 16,888 16,888 5,000 4,500
09 - 14 Jan 2019 16,888 16,888 16,888 5,000 4,500
16 - 21 Jan 2019 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500
18 - 23 Jan 2019 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500
23 - 28 Jan 2019 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500
25 - 30 Jan 2019 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500
30 Jan - 04 Feb 2019 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500
01 - 06 Feb 2019 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500
06 - 11 Feb 2019 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500
08 - 13 Feb 2019 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500
13 - 18 Feb 2019 18,888 18,888 18,888 5,000 4,500
15 - 20 Feb 2019 22,888 22,888 22,888 5,000 4,500
20 - 25 Feb 2019 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500
22 - 27 Feb 2019 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500
27 Feb - 04 Mar 2019 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500
01 - 06 Mar 2019 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500
03 - 08 Mar 2019 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500
06 - 11 Mar 2019 16,888 16,888 16,888 5,000 4,500
08 - 13 Mar 2019 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>