ทัวร์ยุโรบ สวิตเซอร์แลนด์ จุงฟราว 8วัน5คืน

ทัวร์ยุโรบ สวิตเซอร์แลนด์ จุงฟราว 8วัน5คืน
ราคา: 101,900 บาท
รหัสทัวร์: EU GL GGEU10 8D5N FD


รหัสโปรแกรม : EU GL GGEU10 8D5N FD 

กำหนดการเดินทาง
วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )

วันที่สอง     เมืองซูริค – กรุงเบิร์น – เมืองโลซานน์ – เมืองมงเทรอซ์

วันที่สาม     เมืองมองเทรอซ์ – เมืองทาสซ์ – เมืองเซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ – เมืองเซอร์แมท

วันที่สี่         รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – เมืองอันเดอร์แมท – เมืองลูกาโน่ – ทะเลสาบโคโม่ – เมืองซอนดริโอ

วันที่ห้า       เมืองซอนดริโอ – เมืองทิราโน่ – รถไฟ Bernina Express – เมืองอินเทอลาเก้น  

วันที่หก       เมืองกรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรายอค – เมืองเลาเทรอบรุนเน่น – เมืองอินเทอลาเก้น 

วันที่เจ็ด      เมืองอินเทอลาเค่น – สนามบินซูริค 

วันที่แปด     สนามบินสุวรรณภูมิ


อัตราค่าบริการ


กันยายน                   8-15  /  21-28  /  30 ก.ย. – 7 ต.ค.
ตุลาคม                     15-22  /  22-29                     
พฤศจิกายน              10-17  /   24 พ.ย. – 1 ธ.ค.  
ธันวาคม                    3-10  /   18-25
 
อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋ว
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 101,900.-
1 ผู้ใหญ่ 1 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  (มีเตียง) ราคาท่านละ 95,900.-
2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่านละ 89,900.-
2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 85,900.-
พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มอีกท่านละ 18,000.-
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่านละ 23,000.-
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (การบินไทย) เด็ก     หักท่านละ 16,000.-
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>