ทัวร์รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ 7วัน5คืน

ทัวร์รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ 7วัน5คืน
ราคา: 66,900 บาท
รหัสทัวร์: RS IJP TG94 7D5N TG

รหัสโปรแกรม : RS IJP TG94 7D5N TG


กำหนดการเดินทาง
วันแรก       กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์
วันที่สอง     มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ถนนอารบัต – ละครสัตว์
วันที่สาม     มอสโคว์– เมอรม์ งัส์– กิจกรรมตามหาแสงเหนือ
วันที่สี่         Husky farm – ช้อปปิ้ง Local Market – สนามบินเมอร์มังส์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่ห้า       พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -โบสถ์แห่งหยดเลือด - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ -
                  ไอแซค หมู่บ้านพุชกิน
วันที่หก       Saspan train – กรุงมอสโคว์- อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
วันที่เจ็ด      ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิอัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0 - 2 ปี (ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน) พักเดี่ยวเพิ่ม /
เดินทางท่านเดียว
5-11 พฤศจิกายน 61 66,900 ราคาเด็กไม่เกิน2ขวบ Infant
ราคา 15,000 บาท
11,900
19-25 พฤศจิกายน 61 66,900 11,900
26-2 ธันวาคม 61 66,900 11,900
3–9 ธันวาคม 61 66,900 11,900
10–16 ธันวาคม 61 66,900 11,900
24-30 ธันวาคม 61 66,900 11,900

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>