ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน
ราคา: 10,900 บาท
รหัสทัวร์: MM BT MMR04 3D2N DD

รหัสโปรแกรม : MM BT MMR04 3D2N DD


กำหนดการเดินทาง
วันแรก           กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-
                      พระธาตุอินทร์แขวน 
นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สอง         พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-
                      พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่สาม         ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-
                      ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
3 ส.ค.61 5 ส.ค.61 10,900 10,500 9,900 3,000
4 ส.ค.61 6 ส.ค.61 10,900 10,500 9,900 3,000
10 ส.ค.61 12 ส.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
11 ส.ค.61 13 ส.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
17 ส.ค.61 19 ส.ค.61 10,900 10,500 9,900 3,000
18 ส.ค.61 20 ส.ค.61 10,900 10,500 9,900 3,000
24 ส.ค.61 26 ส.ค.61 10,900 10,500 9,900 3,000
25 ส.ค.61 27 ส.ค.61 10,900 10,500 9,900 3,000
31 ส.ค.61 2 ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 3,000
1 ก.ย.61 3 ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 3,000
7 ก.ย.61 9 ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 3,000
8 ก.ย.61 10 ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 3,000
14 ก.ย.61 16 ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 3,000
15 ก.ย.61 17 ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 3,000
21 ก.ย.61 23 ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 3,000
22 ก.ย.61 24 ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 3,000
28 ก.ย.61 30 ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 3,000
29 ก.ย.61 1 ต.ค.61 10,900 10,500 9,900 3,000
5 ต.ค.61 7 ต.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,000
6 ต.ค.61 8 ต.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,000
12 ต.ค.61 14 ต.ค.61 12,900 12,500 11,900 3,000
13 ต.ค.61 15 ต.ค.61 13,900 13,500 12,900 3,000
19 ต.ค.61 21 ต.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,000
20 ต.ค.61 22 ต.ค.61 12,900 12,500 11,900 3,000
26 ต.ค.61 28 ต.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,000
27 ต.ค.61 29 ต.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,000
2 พ.ย.61 4 พ.ย.61 12,900 12,500 11,900 3,000
3 พ.ย.61 5 พ.ย.61 12,900 12,500 11,900 3,000
9 พ.ย.61 11 พ.ย.61 12,900 12,500 11,900 3,000
10 พ.ย.61 12 พ.ย.61 12,900 12,500 11,900 3,000
16 พ.ย.61 18 พ.ย.61 12,900 12,500 11,900 3,000
23 พ.ย.61 25 พ.ย.61 12,900 12,500 11,900 3,000
30 พ.ย.61 2 ธ.ค.61 12,900 12,500 11,900 3,000
1 ธ.ค.61 3 ธ.ค.61 14,900 14,500 13,900 3,000
14 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 12,900 12,500 11,900 3,000
15 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 12,900 12,500 11,900 3,000
21 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 12,900 12,500 11,900 3,000
22 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 14,900 14,500 13,900 3,000
30 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 17,900 17,500 16,900 3,000
31 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 14,900 14,500 13,900 3,000

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>