ทัวร์เกาหลี เอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ 5วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี เอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ 5วัน3คืน
ราคา: 14,900 บาท
รหัสทัวร์: KR CU KOREA AUTUMN LOVING U 5D 3N XJ


รหัสโปรแกรม : KR CU KOREA AUTUMN LOVING U 5D 3N XJ

กำหนดการเดินทาง

วันแรก        กรุงเทพ (ดอนเมือง)

วันที่สอง     ท่าอากาศยานอินชอน – หมู่บ้านอังกฤษ – โซล ทาวเวอร์ – ทงแดมุน

วันที่สาม     สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นทั้งวัน)

วันที่สี่         ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวังชางด๊อกกุง(สวมชุดฮันบกข้าวัง)

                  ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกชอน – เมียงดง

วันที่ห้า       ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหร่าย – ย่านอีแด

                  มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบิน

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
( พักห้องละ 2 – 3 ท่าน )
พักเดี่ยว
03 – 08 ตุลาคม 61 15,900 5,500
09 – 14 ตุลาคม 61 วันคล้ายสวรรคตร.9 17,900 5,500
15 – 20 ตุลาคม 61 15,900 5,500
17 – 22 ตุลาคม 61 17,900 5,500
23 – 28 ตุลาคม 61  วันปิยะมหาราช 18,900 5,500
01 – 06 พฤศจิกายน 61 14,900 5,500
07 – 12 พฤศจิกายน 61 14,900 5,500
14 – 19 พฤศจิกายน 61 14,900 5,500
21 – 26 พฤศจิกายน 61 14,900 5,500
*** ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก ***
ราคาอื่นๆ
  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 8,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>