ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 5วัน4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 5วัน4คืน
ราคา: 24,900 บาท
รหัสทัวร์: JP IJP TR23 5D4N TR

รหัสโปรแกรม : JP IJP TR23 5D4N TR


กำหนดการเดินทาง
วันแรก           กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า - นาโกย่า จ.ไอจิ
วันที่สอง        เมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ –
                     ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ  - ห้างเอออนโอกากิ             
วันที่สาม        เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – EXPO CITY –
                     ริงกุ เอ้าท์เล็ต
วันที่สี่            อิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option ยูนิเวอร์แซล เจแปน
วันที่ห้า          ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี Doton Plaza – ชินไซบาชิ โอซาก้า – สนามบินคันไซ –
                     ท่าอากาศยานดอนเมือง


อัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง

 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี
( ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม/
เดินทางท่านเดียว
หมายเหตุ
1 – 5 ส.ค. 61 15,888  
 
 
เด็ก 0-2 ปี/Infant 7,000 บาท
8,500  
8 – 12 ส.ค. 61 26,900 8,500  
15 – 19 ส.ค. 61 25,900 8,500  
22 – 26 ส.ค. 61 24,900 8,500  
29 ส.ค. – 2 ก.ย. 61 24,900 8,500  
5 – 9 ก.ย. 61 24,900 8,500  
12 – 16 ก.ย. 61 24,900 8,500  
19 – 23 ก.ย. 61 26,900 8,500  
26 – 30 ก.ย. 61 27,900 8,500  
3 – 7 ต.ค. 61 29,900 8,500  
10 – 14 ต.ค. 61 31,900 8,500  
17 – 21 ต.ค. 61 31,900 8,500  
24 – 28 ต.ค. 61 31,900 8,500  

 
 

 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>