ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2วัน1คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2วัน1คืน
ราคา: 7,999 บาท
รหัสทัวร์: MM SPR RGN003B 2D1N FD


รหัสโปรแกรม : MM SPR RGN003B 2D1N FD

กำหนดการเดินทาง

วันแรก        กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - วัดพระหินอ่อน - วัดปางช้างเผือก - พระนอนตาหวาน - เจดีย์ชเวดากอง 
  
วันที่สอง      เจดีย์สุเล - เจดีย์โบตาทาวน์ - สักการะเทพทันใจ - ตลาดสก๊อต - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ           

อัตราค่าบริการ   

 
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่พักห้องละ
2 ท่านขึ้นไป
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
02-03   กันยายน    2561 7,999 7,999 7,999 2,000
24-25   กันยายน    2561 7,999 7,999 7,999 2,000
10-11   ตุลาคม      2561 7,999 7,999 7,999 2,000
23-24  พฤศจิกายน 2561 7,999 7,999 7,999 2,000
05-06  ธันวาคม   2561 7,999 7,999 7,999 2,000










<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>