ทัวร์ญี่ปุ่น สกีฟูจิเท็น อาบน้ำแร่ 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น สกีฟูจิเท็น อาบน้ำแร่ 5วัน3คืน
ราคา: 24,888 บาท
รหัสทัวร์: JP TTN TR14 ICY SNOWY 5D3N TR


รหัสโปรแกรม : JP TTN TR14 ICY SNOWY 5D3N TR 

กำหนดการเดินทาง
วันแรก        กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง     สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ

                 
-โกเท็มบะ เอ้าต์เลต Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ

วันที่สาม     ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท
- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ

วันที่สี่          เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า – เมืองคามาคุระ

                  – วัดโตคุอิน - ชม พระใหญ่แห่งคามาคุระ – อิออนมอลล์

วันที่ห้า         สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

อัตราค่าบริการ
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว จำนวน
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2561 24,888.- 8,900.- 34+1
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2561 28,888.- 8,900.- 34+1
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2561 28,888.- 8,900.- 34+1
05-09 ธันวาคม 2561 28,888.- 8,900.- 34+1
06-10 ธันวาคม 2561 28,888.- 8,900.- 34+1
07-11 ธันวาคม 2561 26,888.- 8,900.- 34+1
12-16 ธันวาคม 2561 26,888.- 8,900.- 34+1
13-17 ธันวาคม 2561 26,888.- 8,900.- 34+1
14-18 ธันวาคม 2561 26,888.- 8,900.- 34+1
19-23 ธันวาคม 2561 26,888.- 8,900.- 34+1
20-24 ธันวาคม 2561 26,888.- 8,900.- 34+1
21-25 ธันวาคม 2561 26,888.- 8,900.- 34+1
26-30 ธันวาคม 2561 35,888.- 8,900.- 34+1
27-31 ธันวาคม 2561 35,888.- 8,900.- 34+1
28 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562 39,888.- 9,900.- 34+1
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>