ทัวร์ยุโรบ ฝรั่งเศษ ปารีส 5วัน3คืน

ทัวร์ยุโรบ ฝรั่งเศษ ปารีส 5วัน3คืน
ราคา: 35,333 บาท
รหัสทัวร์: EU IJP WY11 MONO PARIS 5D3N WY


รหัสโปรแกรม : EU IJP WY11 MONO PARIS 5D3N WY

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง     กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติมัสกัต - สนามบินนานาชาติปารีส

                  ชาร์ล เดอ โกลด์ - ปารีส

วันที่สอง     ปารีส - หอไอเฟล - ประตูชัยฝรั่งเศส -ถนนช็องเอลิเซ่  - จัตุรัสคองคอร์ด - ล่องเรือบาโตมุช

                  ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์      
 
วันที่สาม     อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน    

วันที่สี่         ปารีส – พระราชวังแวร์ชายส์ – ช้อปปิ้งลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท

                  ท่าอากาศยานนานาชาติ ปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์  

วันที่ห้า       ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

อัตราค่าบริการ
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ
23-27 พ.ย. 18 35,333 ไม่มีราคาเด็ก
(เด็กไม่เกิน 2ขวบ/Infant 15,000 บาท)
10,500    25  
7-11 ธ.ค. 18 35,333 10,500 25  
15-19 ก.พ. 19 35,333 10,500 25  
13-17 เม.ย. 19 39,333 10,500 25  
 
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>