ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย 4วัน3คืน

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย 4วัน3คืน
ราคา: 9,777 บาท
รหัสทัวร์: CN ZG CSX01 4D3N FD

รหัสโปรแกรม : CN ZG CSX01 4D3N FD


กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – เมืองฉางซา
วันที่สอง       ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – ร้านบัวหิมะ– แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก -
                    ร้านผ้าไหม

วันที่สาม       ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว

วันที่สี่           ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
เด็กอายุไม่เกิน18ปี พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
06 – 09 กรกฎาคม 2561 12,777 16,777 3,000 7,900
26 – 29 กรกฎาคม 2561 15,777 18,777 4,000 8,900
27 – 30 กรกฎาคม 2561 15,777 18,777 4,000 8,900
10 – 13 สิงหาคม 2561 15,777 18,777 4,000 8,900
11 – 14 สิงหาคม 2561 15,777 18,777 4,000 8,900
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561 11,777 14,777 3,000 7,900
01 – 04 กันยายน 2561 9,777 12,777 3,000 7,900
09 – 12 กันยายน 2561 10,777 13,777 3,000 7,900
14 – 17 กันยายน 2561 11,777 14,777 3,000 7,900
16 – 19 กันยายน 2561 10,777 13,777 3,000 7,900
21 – 24 กันยายน 2561 11,777 14,777 3,000 7,900
23 – 26 กันยายน 2561 10,777 13,777 3,000 7,900
12 – 15 ตุลาคม 2561 15,777 18,777 4,000 8,900
15 – 18 ตุลาคม 2561 12,777 15,777 3,000 7,900
19 – 22 ตุลาคม 2561 15,777 18,777 4,000 8,900
23 – 26 ตุลาคม 2561 12,777 15,777 3,000 7,900
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>