ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่นสีที่ซอรัคซาน 5วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่นสีที่ซอรัคซาน 5วัน3คืน
ราคา: 23,999 บาท
รหัสทัวร์: KR ZG ICN24 FALL IN LOVE KOREA 5D3N TG


รหัสโปรแกรม : KR ZG ICN24 FALL IN LOVE KOREA 5D3N TG

กำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่สอง      ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – เกาะนามิ –
BOSS APPLE FARM (ไร่แอปเปิ้ล)

                   อุทยานซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา

วันที่สาม      สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ - N SEOUL TOWER

วันที่สี่          เทศกาลดอกหญ้า สวนฮานึลปาร์ค
- COSMETIC OUTLET - ศูนย์สมุนไพรโสม  

                  พระราชวังเคียงบกกุง - ฮอตเกนามู - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง

วันที่ห้า       น้ำมันสนเข็มแดง
– พลอยอเมทิส – PAJU OUTLET - ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน

                  สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
ราคา
จอยแลนด์
(ไม่รวมตั๋ว)
เด็กทารก
อายุไม่เกิน
2 ปี
พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
03 – 07 ตุลาคม 2561 23,999 7,900 5,900 5,000
04 – 08 ตุลาคม 2561 23,999 7,900 5,900 5,000
05 – 09 ตุลาคม 2561 23,999 7,900 5,900 5,000
10 – 14 ตุลาคม 2561 24,999 7,900 5,900 5,000
11 – 15 ตุลาคม 2561 26,999 7,900 5,900 5,000
12 – 16 ตุลาคม 2561 26,999 7,900 5,900 5,000
17 – 21 ตุลาคม 2561 24,999 7,900 5,900 5,000
18 – 22 ตุลาคม 2561 24,999 7,900 5,900 5,000
19 – 23 ตุลาคม 2561 26,999 7,900 5,900 5,000
24 – 28 ตุลาคม 2561 24,999 7,900 5,900 5,000
25 – 29 ตุลาคม 2561 24,999 7,900 5,900 5,000
26 – 30 ตุลาคม 2561 24,999 7,900 5,900 5,000
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561 24,999 7,900 5,900 5,000
01 – 05 พฤศจิกายน 2561 24,999 7,900 5,900 5,000
02 – 06 พฤศจิกายน 2561 24,999 7,900 5,900 5,000
07 – 11 พฤศจิกายน 2561 23,999 7,900 5,900 5,000
08 – 12 พฤศจิกายน 2561 23,999 7,900 5,900 5,000
09 – 13 พฤศจิกายน 2561 23,999 7,900 5,900 5,000
14 – 18 พฤศจิกายน 2561 23,999 7,900 5,900 5,000
15 – 19 พฤศจิกายน 2561 23,999 7,900 5,900 5,000
16 – 20 พฤศจิกายน 2561 23,999 7,900 5,900 5,000
21 – 25 พฤศจิกายน 2561 23,999 7,900 5,900 5,000
22 – 26 พฤศจิกายน 2561 23,999 7,900 5,900 5,000
23 – 27 พฤศจิกายน 2561 23,999 7,900 5,900 5,000
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 23,999 7,900 5,900 5,000
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 23,999 7,900 5,900 5,000


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>