ทัวร์เรือสำราญ ญี่ปุ่น เกาหลี 8วัน6คืน

ทัวร์เรือสำราญ ญี่ปุ่น เกาหลี 8วัน6คืน
ราคา: 48,900 บาท
รหัสทัวร์: JP GL COSTA NEO ROMANTICA 8D6N TG


รหัสโปรแกรม : JP GL COSTA NEO ROMANTICA 8D6N TG

กำหนดการเดินทาง
วันแรก   
      กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง       สนามบินนาริตะ – วัดอาซะกุสะ – ท่าเรือโตเกียว – เชคอินเรือสำราญ

วันที่สาม       โกเบ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)

วันที่สี่           น่านน้ำสากล

วันที่ห้า         เชจู ประเทศเกาหลี

วันที่หก         คาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น 

วันที่เจ็ด        น่านน้ำสากล

วันที่แปด      โตเกียว – อิสระช้อปปิ้ง ชินจูกุ – สนามบิน – กรุงเทพ   


อัตราค่าบริการ

 
ประเภทห้อง
พักบนเรือ
COSTA FORTUNA
Inside Oceanview
ผู้ใหญ่ท่านล่ะ
(พัก 2 ท่านต่อห้อง)
48,900 51,900

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>