ทัวร์เวียดนามเหนือ ซินจ่าว ซาปา 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซินจ่าว ซาปา 4วัน3คืน
ราคา: 13,900 บาท
รหัสทัวร์: VN BT VN005 4D3N QR

รหัสโปรแกรม : VN BT VN005 4D3N QR


กำหนดการเดินทาง
วันแรก          กรุงเทพฯ-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-
                     โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สอง        กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
วันที่สาม        ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก
วันที่สี่            ลาวไก-ฮานอย-กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ

 
เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง
ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
4 ต.ค.61 7 ต.ค.61 13,900 13,900 12,900 3,500
11 ต.ค.61 14 ต.ค.61 13,900 13,900 12,900 3,500
19 ต.ค.61 22 ต.ค.61 13,900 13,900 12,900 3,500
1 พ.ย.61 4 พ.ย.61 13,900 13,900 12,900 3,500
8 พ.ย.61 11 พ.ย.61 13,900 13,900 12,900 3,500
15 พ.ย.61 18 พ.ย.61 13,900 13,900 12,900 3,500
22 พ.ย.61 25 พ.ย.61 13,900 13,900 12,900 3,500
30 พ.ย.61 3 ธ.ค.61 13,900 13,900 12,900 3,500<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>