ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิกโก้ 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิกโก้ 5วัน3คืน
ราคา: 24,900 บาท
รหัสทัวร์: JP IJP XJ84 5D3N XJ

รหัสโปรแกรม : JP IJP XJ84 5D3N XJ


กำหนดการเดินทาง
วันแรก        กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ
วันที่สอง      นาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - เขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ - ออนเซ็น
วันที่สาม      โอชิโนะฮักไก - สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ -
                   และร้านดิวตี้ฟรี - นาริตะ
วันที่สี่          นาริตะ – นิกโก้ – ทะเลสาบซูเซ็นจิ - น้ำตกเคกอน – ศาลเจ้าโทโชกุ – นาริตะ - ร้านดองกิโฮเต้ - 
                   ห้าง AEON MALL Narita
วันที่ห้า        นาริตะ - ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี
ไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม /
เดินทางท่านเดียว
ที่นั่ง หมายเหตุ
3 – 7 ตุลาคม 61 26,900  
 
 
เด็กอายุไม่เกิน2 ปี / Infant INF
7,000 บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เด็กอายุไม่เกิน2 ปี / Infant INF 7,000 บาท
 
8,500 34  
4 – 8 ตุลาคม 61 26,900 8,500 34  
8 – 12 ตุลาคม 61 24,900 8,500 34  
9 – 13 ตุลาคม 61 26,900 8,500 34  
17 – 21 ตุลาคม 61 26,900 8,500 34  
18 – 22 ตุลาคม 61 26,900 8,500 34  
20 – 24 ตุลาคม 61 31,900 8,500 34  
21 – 25 ตุลาคม 61 31,900 8,500 34  
24 – 28 ตุลาคม 61 27,900 8,500 34  
25 – 29 ตุลาคม 61 27,900 8,500 34  
26 – 30 ตุลาคม 61 26,900 8,500 34  
27 – 31 ตุลาคม 61 26,900 8,500 34  
28 ตุลาคม-1พฤศจิกายน 61 25,900 8,500 34  
29 ตุลาคม-2พฤศจิกายน 61 24,900 8,500 34  
1 – 5 พฤศจิกายน 61 25,900 8,500 34  
6 – 10 พฤศจิกายน 61 25,900 8,500 34  
7 – 11 พฤศจิกายน 61 26,900 8,500 34  
8 – 12 พฤศจิกายน 61 25,900 8,500 34  
13 – 17 พฤศจิกายน 61 25,900 8,500 34  
14 – 18 พฤศจิกายน 61 26,900 8,500 34  
15 – 19 พฤศจิกายน 61 26,900 8,500 34  
20 – 24 พฤศจิกายน 61 26,900 8,500 34  
21 – 25 พฤศจิกายน 61 27,900 8,500 34  
22 – 26 พฤศจิกายน 61 26,900 8,500 34  
28 พฤศจิกายน - 2ธันวาคม 61 27,900 8,500 34  
29 พฤศจิกายน - 3ธันวาคม 61 26,900 8,500 34  
4 – 8 ธันวาคม 61 28,900 8,500 34  
6 – 10 ธันวาคม 61 29,900 8,500 34  
11 – 15 ธันวาคม 61 29,900 8,500 34  
12 – 16 ธันวาคม 61 29,900 8,500 34  
16 – 20 ธันวาคม 61 28,900 8,500 34  
20 – 24 ธันวาคม 61 28,900 8,500 34  


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>