ทัวร์จอร์แดน อัมนาน นครเจอราช อัจลุน 7วัน5คืน

ทัวร์จอร์แดน อัมนาน นครเจอราช อัจลุน 7วัน5คืน
ราคา: 47,888 บาท
รหัสทัวร์: JD PL JDWY01 WONDERFUL JORDAN 7D5N WY


รหัสโปรแกรม : JD PL JDWY01 WONDERFUL  JORDAN 7D5N WY

กำหนดการเดินทาง

วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ- โอมาน MCT - อัมมาน  AMM  

วันที่สอง      อัมมาน – เจอราช- อัจลุน– เพตรา    

วันที่สาม      เพตรา -วาดิรัม- JEEP TOUR - AQABA    
  
วันที่สี่          อควาบา AQABA – เรือท้องกระจก – โชบัค – อัมมาน   

วันที่ห้า        อัมมาน - ทะเล Dead Sea – อัมมาน     

วันที่หก       AMMAN CITADEL – ROMANS THEATER - ห้าง CITY MALL-CARREFOUR -โอมาน   
 
วันที่เจ็ด      โอมาน – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

อัตราค่าบริการ
                
อัตราค่าบริการ  (บาท)  
 27 JUL – 02 AUG 18
ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 47,888.-
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,000.-
เด็กอายุมากกว่า 12 ปี มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 47,888.-
เด็กอายุ 2- 12 ปี ไม่มีเตียง  (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 47,888.-
ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน(ผู้ใหญ่)ราคาตั๋วกรุ๊ฟหักค่าใช้จ่าย 11,000
21 – 27 SEP 18
ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 49,999.-
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,000.-
เด็กอายุมากกว่า 12 ปี มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 49,999.-
เด็กอายุ 2- 12 ปี ไม่มีเตียง  (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 49,999.-
ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน(ผู้ใหญ่)ราคาตั๋วกรุ๊ฟหักค่าใช้จ่าย 11,000
12 – 18 OCT /20 – 26 OCT 18
24 – 30 NOV / 04 – 10 DEC 18
ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 49,999.-
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,000.-
เด็กอายุมากกว่า 12 ปี มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 48,999.-
เด็กอายุ 2- 12 ปี ไม่มีเตียง  (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 47,999.-
ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน(ผู้ใหญ่)ราคาตั๋วกรุ๊ฟหักค่าใช้จ่าย 11,000

                   

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>