ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 4วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 4วัน3คืน
ราคา: 22,888 บาท
รหัสทัวร์: JP IJP 1XJ83 CHILL & SAVE TOKYO FUJI 4D3N


รหัสโปรแรกม : JP IJP 1XJ83 CHILL & SAVE TOKYO FUJI  4D3N

กำหนดการเดินทาง
วันแรก        กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โตเกียว – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ –
 
                  กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn - จังหวัดยามานาชิ ออนเซ็น  

วันที่สอง     ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - สวนโออิชิ ปาร์ค – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ   
 
วันที่สาม     อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) 

วันที่สี่
         วัดนาริตะ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ       

                  
อัตราค่าบริการ
 
วันเดินทาง

 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี
(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน)
 พักเดี่ยวเพิ่ม /
เดินทางท่านเดียว
ที่นั่ง หมายเหตุ
12 – 15 กรกฎาคม 61 22,888  
 
 
 
Infant 7,000 บาท
(อายุไม่เกิน 2 ปี)
 
7,500 34  
19 – 22 กรกฎาคม 61 22,888 7,500 34  
27 – 30 กรกฎาคม 61 26,888 7,500 34  
2 – 5 สิงหาคม 61 22,888 7,500 34  
16 – 19 สิงหาคม 61 22,888 7,500 34  
23 – 26 สิงหาคม 61 22,888 7,500 34  
30 – 2 กันยายน 61 22,888 7,500 34  
6 – 9 กันยายน 61 22,888 7,500 34  
13 – 16 กันยายน 61 22,888 7,500 34  
20 – 23 กันยายน 61 22,888 7,500 34  
27 – 30 กันยายน 61 22,888 7,500 34  
5 – 8 ตุลาคม 61 25,888 7,500 34  
6 – 9 ตุลาคม 61 24,888 7,500 34  
13 – 16 ตุลาคม 61 26,888 7,500 34  
16 – 19 ตุลาคม 61 24,888 7,500 34  
19 – 22 ตุลาคม 61 26,888 7,500 34  
20 – 23 ตุลาคม 61 27,888 7,500 34  
24 – 27 ตุลาคม 61 25,888 7,500 34  
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>