ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า 4วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า 4วัน3คืน
ราคา: 19,871 บาท
รหัสทัวร์: JP IJP TR24 4D3N TR

รหัสโปรแกรม : JP IJP TR24 4D3N TR


กำหนดการเดินทาง
วันแรก       กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท
วันที่สอง     นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - ร้านชงชา - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ
                  ฮาร์เบอร์แลนด์ - โอซาก้า
วันที่สาม     อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option บัตรยูนิเวอร์แซล เจแปน
วันที่สี่         ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้ง DOTON PLAZA ย่านชินไซบาชิ - Expo city Osaka – สนามบินคันไซ –
                  ท่าอากาศยานดอนเมือง  

 
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี Infant
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม หมายเหตุ
24 – 27 มิ.ย. 15,788  
เด็กทารกไม่เกิน 2 ขวบ 7,000 บาท
 
 
7,500  
1 – 4 ก.ค. 15,871 7,500  
8 – 11 ก.ค. 19,871 7,500  
15 – 18 ก.ค. 19,871 7,500  
22 – 25 ก.ค. 19,871 7,500  
29 ก.ค. – 1 ส.ค. 22,871 7,500  
5 – 8 ส.ค. 19,871 7,500  
12 – 15 ส.ค. 23,871 7,500  
19 – 22 ส.ค. 22,871 7,500  
26 – 29 ส.ค. 19,871 7,500  
2 – 5 ก.ย. 19,871 7,500  
9 – 12 ก.ย. 21,871 7,500  
16 – 19 ก.ย. 23,871 7,500  
23 – 26 ก.ย. 22,871 7,500  
30 ก.ย. – 3 ต.ค. 26,871 7,500  
7 – 10 ต.ค. 26,871 7,500  
14 – 17 ต.ค. 26,871 7,500  
21 – 24 ต.ค. 31,871 7,500  
 <<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>