ทัวร์ยุโรป สัมผัสเมืองแห่งความโรแมนติก 7วัน4คืน

ทัวร์ยุโรป สัมผัสเมืองแห่งความโรแมนติก 7วัน4คืน
ราคา: 53,888 บาท
รหัสทัวร์: EU ZG ZRH02 7D4N SQ

รหัสโปรแกรม : EU ZG ZRH02 7D4N SQ


กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง        ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี
                      เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
วันที่สอง         ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค
                      โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - เมืองเจนีวา - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม้ - อนุสาวรีย์
                      แห่งการรวมชาติ - น้ำพุเจ็ทโด้ - เมืองโลซานน์ - มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ - มหาวิหารโลซานน์ -
                      พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล - สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ - ศาลาไทย 
วันที่สาม         เมืองโลซานน์ - เมืองเวเว่ย์ - อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - หมู่บ้านทาซ -
                      เมืองเซอร์แมท - นั่งรถรางไต่เขา กรอนเนอร์แกรต สู่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น -
                      หมู่บ้านทาซ
วันที่สี่             หมู่บ้านทาซ - เมืองเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - ประตูเมืองโบราณ - น้ำพุปีศาจ
                      กินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ - ศาลาว่าการเมือง - โบสถ์มุนสเตอร์
                      - เมืองลูเซิร์น - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
วันที่ห้า           เมืองลูเซิร์น - เมืองกรินเดอวาลด์ - สถานีรถไฟกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา -
                      สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค -
ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ -
                      สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์
- สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองซูริค -
                      โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ย่านบานโฮฟสตราเซอร์ 
วันที่หก           เมืองซูริค - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- ท่าอากาศยาน
                      นานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

วันที่เจ็ด          ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติ
                      สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
      อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก
2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
1 เด็ก
2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
10 - 16 กันยายน 2561 10SEP SQ983 BKK-SIN 20.05-23.30
11SEP SQ346 SIN-ZRH 01.25-08.15
15SEP SQ345 ZRH-SIN 11.45-05.55+1
16SEP SQ970 SIN-BKK 07.10-08.35
54,888 54,888 53,888 11,000 36,888
26 ก.ย. - 02 ต.ค. 2561 26SEP SQ983 BKK-SIN 20.05-23.30
27SEP SQ346 SIN-ZRH 01.25-08.15
01OCT SQ345 ZRH-SIN 11.45-05.55+1
02OCT SQ970 SIN-BKK 07.10-08.35
56,888 56,888 55,888 11,000 36,888
03 - 09 ตุลาคม 2561 03OCT SQ983 BKK-SIN 20.05-23.30
04OCT SQ346 SIN-ZRH 01.25-08.15
08OCT SQ345 ZRH-SIN 11.45-05.55+1
09OCT SQ970 SIN-BKK 07.10-08.35
54,888 54,888 53,888 11,000 36,888
17 – 23 ตุลาคม 2561 17OCT SQ983 BKK-SIN 20.05-23.30
18OCT SQ346 SIN-ZRH 01.25-08.15
22OCT SQ345 ZRH-SIN 11.45-05.55+1
23OCT SQ970 SIN-BKK 07.10-08.35
56,888 56,888 55,888 11,000 38,888
หมายเลขไฟล์ทบินเดิม เปลี่ยนฤดูกาล ปรับเวลาบินใหม่
29 ต.ค. - 04 พ.ย. 2561 29OCT SQ983 BKK-SIN 20.00-23.30
30OCT SQ346 SIN-ZRH 01.30-07.50
03NOV SQ345 ZRH-SIN 10.35-06.00+1
04NOV SQ970 SIN-BKK 07.15-08.40
55,888 55,888 54,888 11,000 37,888
12 - 18 พฤศจิกายน 2561 12NOV SQ983 BKK-SIN 20.00-23.30
13NOV SQ346 SIN-ZRH 01.30-07.50
17NOV SQ345 ZRH-SIN 10.35-06.00+1
18NOV SQ970 SIN-BKK 07.15-08.40
53,888 53,888 52,888 11,000 35,888
19 - 25 พฤศจิกายน 2561 19NOV SQ983 BKK-SIN 20.00-23.30
20NOV SQ346 SIN-ZRH 01.30-07.50
24NOV SQ345 ZRH-SIN 10.35-06.00+1
25NOV SQ970 SIN-BKK 07.15-08.40
53,888 53,888 52,888 11,000 35,888
26 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2561 26NOV SQ983 BKK-SIN 20.00-23.30
27NOV SQ346 SIN-ZRH 01.30-07.50
01DEC SQ345 ZRH-SIN 10.35-06.00+1
02DEC SQ970 SIN-BKK 07.15-08.40
53,888 53,888 52,888 11,000 35,888


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>