ทัวร์ตรุกี มหัศจรรย์ตรุกี 9วัน6คืน

ทัวร์ตรุกี มหัศจรรย์ตรุกี 9วัน6คืน
ราคา: 32,900 บาท
รหัสทัวร์: TK BT BT-TUK01 9D6N

รหัสโปรแกรม: TK BT BT-TUK01 9D6N
กำหนการเดินทาง
วันแรก   กรุงเทพ - ตุรกี - อิสตันบูล
วันที่สอง   สนามบินอิสตันบูล - เมืองชานักกาเล - เมืองโบราณทรอย - ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน - เมืองไอวาลิค
วันที่สาม   คุชาดาสึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี - โรงงานผลิตเสื้อหนัง-ปามุคคาเล
วันที่สี่   ปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า - พิธภัณฑ์เมฟลานา - สถานนีคารวาน - เมืองคัปปาโดเกีย
วันที่ห้า   เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์เกอเรเม - นครใต้ดินคาดัค - โชว์ระบำหน้าทอง Belly Dance
วันที่หก   นั่งบอลลูนยมวิวเมืองคับปาโดเกีย (ไม่รวมค่านั่งบอลลูน)-ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ - โรงงานเซรามิค จิวเวอรี่ -เมืองอังการา-ทะเลสาบน้ำเค็ม - กรุงอังการา -สุสานอาตาเตริ์ก
วันที่เจ็ด   กรุงอังการา - นครอิสตันบูล- พระราชวังโดลมาบาห์เช่-ช่องแคบบอสพอรัส
วันที่แปด   บลูมอสก์ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน-ฮิปโปโดรม - ชมพระราชวังทอปกาปึ-ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต
วันที่เก้า   สนามบินอิสตันบูล - กรุงเทพ
อัตราค่าบริการ


 
ตารางวันเดินทางราคา ตุรกี 9 วัน 6 คืน เดินทางโดยสายการบินเตอกิชแอร์ไลน์(TK)
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
05 ก.ค. 61 13 ก.ค. 61 TK065/TK068 32,900 32,900 32,900 6,000
19 ก.ค. 61 27 ก.ค. 61 TK065/TK068 32,900 32,900 32,900 6,000
30 ก.ค. 61 07 ส.ค. 61 TK065/TK064 33,900 33,900 33,900 6,000
05 ส.ค. 61 13 ส.ค. 61 TK065/TK068 33,900 33,900 33,900 6,000
08 ส.ค. 61 16 ส.ค. 61 TK065/TK068 33,900 33,900 33,900 6,000
 <<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>