ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (คาวาอี๊ เดส) 5วัน4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (คาวาอี๊ เดส) 5วัน4คืน
ราคา: 17,888 บาท
รหัสทัวร์: JP TTN XJ59 5D3N XJ

รหัสโปรแกรม: JP TTN XJ59 5D3N XJ
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์  -  แช่น้ำแร่ออนเซ็น
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว
             – ช้อปปิ้งชินจุกุ – เมืองนาริตะ – ถนนโอเมะโตะซังโดะ - วัดนาริตะ
วันที่สี่ อิสระตามอัธยาศัย ณ นาริตะ – สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า สนามบิน ดอนเมืองอัตราค่าบริการ 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561 17,888.- 7,900.-
01-05 กรกฎาคม 2561 19,888.- 7,900.-
03-07 กรกฎาคม 2561 20,888.- 7,900.-
07-11 กรกฎาคม 2561 20,888.- 7,900.-
09-13 กรกฎาคม 2561 20,888.- 7,900.-
13-17 กรกฎาคม 2561 20,888.- 7,900.-
15-19 กรกฎาคม 2561 20,888.- 7,900.-
19-23 กรกฎาคม 2561 20,888.- 7,900.-
23-27 กรกฎาคม 2561 20,888.- 7,900.-
25-29 กรกฎาคม 2561 24,888.- 7,900.-
29 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2561 24,888.- 7,900.-
01-05 สิงหาคม 2561 22,888.- 7,900.-
03-07 สิงหาคม 2561 22,888.- 7,900.-
05-09 สิงหาคม 2561 22,888.- 7,900.-
07-11 สิงหาคม 2561 22,888.- 7,900.-
09-13 สิงหาคม 2561 26,888.- 7,900.-
11-15 สิงหาคม 2561 27,888.- 7,900.-
13-17 สิงหาคม 2561 26,888.- 7,900.-
15-20 สิงหาคม 2561 22,888.- 7,900.-
17-21 สิงหาคม 2561 22,888.- 7,900.-
19-23 สิงหาคม 2561 22,888.- 7,900.-
21-25 สิงหาคม 2561 22,888.- 7,900.-
23-27 สิงหาคม 2561 22,888.- 7,900.-
25-29 สิงหาคม 2561 22,888.- 7,900.-
27-31 สิงหาคม 2561 22,888.- 7,900.-
01-05 กันยายน 2561 20,888.- 7,900.-
03-07 กันยายน 2561 20,888.- 7,900.-
07-11 กันยายน 2561 20,888.- 7,900.-
09-13 กันยายน 2561 20,888.- 7,900.-
11-15 กันยายน 2561 20,888.- 7,900.-
13-17 กันยายน 2561 20,888.- 7,900.-
15-19 กันยายน 2561 20,888.- 7,900.-
17-21 กันยายน 2561 20,888.- 7,900.-
19-23 กันยายน 2561 20,888.- 7,900.-
23-27 กันยายน 2561 20,888.- 7,900.-
25-29 กันยายน 2561 18,888.- 7,900.- 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>