ทัวร์ฮ่องกงนองปิง 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกงนองปิง 3วัน2คืน
ราคา: 14,900 บาท
รหัสสินค้า: HK BT HKG02 3D2N RJ
สถานะสินค้า:

รหัสโปแกรม: HK BT HKG02 3D2N RJ


กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
วันที่สอง       วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-
                    ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย  Avenue of Stare
วันที่สาม       สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ 


อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
24 พ.ค. 61 26 พ.ค. 61 14,900 14,900 13,900 5,500
29 พ.ค. 61 31 พ.ค. 61 14,900 14,900 13,900 5,500
07 มิ.ย. 61 09 มิ.ย. 61 14,900 14,900 13,900 5,500
14 มิ.ย. 61 16 มิ.ย. 61 14,900 14,900 13,900 5,500
28 มิ.ย. 61 30 มิ.ย. 61 14,900 14,900 13,900 5,500
01 ก.ค. 61 03 ก.ค. 61 14,900 14,900 13,900 5,500
12 ก.ค. 61 Bus 1 14 ก.ค. 61 15,900 15,900 14,900 5,500
12 ก.ค. 61 Bus 2 14 ก.ค. 61 15,900 15,900 14,900 5,500
15 ก.ค. 61 17 ก.ค. 61 14,900 14,900 13,900 5,500
22 ก.ค. 61 24 ก.ค. 61 14,900 14,900 13,900 5,500
26 ก.ค. 61 28 ก.ค. 61 14,900 14,900 13,900 5,500
29 ก.ค. 61 31 ก.ค. 61 15,900 15,900 14,900 5,500
02 ส.ค. 61 04 ส.ค. 61 14,900 14,900 13,900 5,500
09 ส.ค. 61 11 ส.ค. 61 15,900 15,900 14,900 6,000
16 ส.ค. 61 18 ส.ค. 61 14,900 14,900 13,900 5,500
20 ก.ย. 61 22 ก.ย. 61 14,900 14,900 13,900 5,500
27 ก.ย. 61 29 ก.ย. 61 14,900 14,900 13,900 5,500
04 ต.ค. 61 06 ต.ค. 61 15,900 15,900 14,900 6,500
11 ต.ค. 61 13 ต.ค. 61 16,900 16,900 15,900 6,500
18 ต.ค. 61 20 ต.ค. 61 15,900 15,900 14,900 6,500
25 ต.ค. 61 27 ต.ค. 61 15,900 15,900 14,900 5,500
15 พ.ย. 61 17 พ.ย. 61 14,900 14,900 13,900 5,500
22 พ.ย. 61 24 พ.ย. 61 14,900 14,900 13,900 5,500
29 พ.ย. 61 01 ธ.ค. 61 15,900 15,900 14,900 6,500
13 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 15,900 15,900 14,900 5,500
27 ธ.ค. 61 29 ธ.ค. 61 17,900 17,900 16,900 6,500
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>