ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เที่ยวครบชมลาเวนเดอร์ 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เที่ยวครบชมลาเวนเดอร์ 5วัน3คืน
ราคา: 38,900 บาท
รหัสสินค้า: JP GL TOKYO SUMMER LAVENDER 5D3N TG
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : JP GL TOKYO SUMMER LAVENDER 5D3N TG

กำหนดการเดินทาง
วันแรก       กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ  
วันที่สอง   
 สนามบินนาริตะ  อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ –โกเทมบะเอ้าท์เล็ต –ออนเซ็น
วันที่สาม    ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 –ชมลาเวนเดอร์ / พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส – ชินจูกุ
วันที่สี่        อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียวหรือทัวร์เสริมดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ไม่รวมค่ารถไฟ
วันที่ห้า      วัดอาซะกุสะ – อิออน ช้อปปิ้ง – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ

 
อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ     
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
6-10 / 8 – 12 / 13 – 17 / 20-24 / 22 – 26 / 27 – 1 กรกฎาคม 2561 38,900 35,900 35,900 32,900 8,900
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 18,900 15,900 15,900 12,900 -
11-15 / 18-22 กรกฎาคม 2561
 
40,900 37,900 37,900 34,900 8,900
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 20,900 17,900 17,900 14,900 -
26-30 กรกฎาคม 2561 42,900 39,900 39,900 36,900 8,900
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 22,900 19,900 19,900 16,900 -
8-12 / 10-14 สิงหาคม 2561 42,900 39,900 39,900 36,900 8,900
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 22,900 19,900 19,900 16,900 -
5-9 / 12-16 / 26-30 กันยายน 2561
 
41,900 38,900 38,900 35,900 8,900
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 21,900 18,900 18,900 15,900 -
ราคาเด็กทารก อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>