ทัวร์บาหลี อูรูวาตู หาดจิมบารัน 4วัน3คืน

ทัวร์บาหลี อูรูวาตู หาดจิมบารัน  4วัน3คืน
ราคา: 16,888 บาท
รหัสทัวร์: BL IJP FD87 4D3N FD


รหัสโปรแกรม: BL IJP FD87 4D3N FD

กำหนดการเดินทาง
วันแรก       ท่าอากาศยานดอนเมือง  - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูลูวาตู - หาดจิมบารัน
วันที่สอง    โชว์บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี - ภูเขาไฟบาตูร์   ทะเลสาบบาร์ตู -
                 วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์ - ตลาดปราบเซียน
วันที่สาม    วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาต์ลอต
วันที่สี่        บาหลี-โรงงานกาแฟ -เดนปาซาร์ - สนามบินนูราลัย  ท่าอากาศยานดอนเมือง


อัตราค่าบริการ

 
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก
2-12 ปี
 
พักเดี่ยเพิ่ม
26-29 ก.ค.61 18,888 ไม่มีราคาเด็ก
INF 5,000฿
 
4,500
9-12 ส.ค.61 16,888  
4,500
11-14 ต.ค.61 17,888  
4,500
25-28 ต.ค.61 17,888  
 
 
4,500


 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>