ทัวร์ไต้หวัน วันเดอร์ฟูล 5วัน4คืน

ทัวร์ไต้หวัน วันเดอร์ฟูล 5วัน4คืน
ราคา: 17,900 บาท
รหัสสินค้า: TW ZG TPE14 5D4N BR
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม:TW ZG TPE14 5D4N BR 
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน
วันที่สอง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านปีศาจ
วันที่สาม ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic
              - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
วันที่สี่ ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป
          – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง

วันที่ห้า ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ


 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
08 – 12 มีนาคม 2561
BR202 14.30 – 19.10
BR205 21.40 – 00.25+1
20,900 20,900 20,900 5,500 13,900
19 – 23 เมษายน 2561
BR202 15.10 – 20.05
BR205 20.45 – 23.30
20,900 20,900 20,900 5,500 13,900
 
03 – 07 พฤษภาคม 2561
BR202 15.10 – 20.05
BR205 20.45 – 23.30
 
19,900 19,900 19,900 5,500 12,900
19 – 23 พฤษภาคม 2561
BR202 15.10 – 20.05
BR205 20.45 – 23.30
19,900 19,900 19,900 5,500 12,900
09 – 13 มิถุนายน 2561
BR202 15.10 – 20.05
BR205 21.40 – 00.25+1
19,900 19,900 19,900 5,500 12,900


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>