ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 5วัน4คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 5วัน4คืน
ราคา: 13,900 บาท
รหัสสินค้า: VN BT VN07 5D4N FD
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม: VN BT VN07 5D4N FD
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
วันที่สอง ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก
วันที่สาม ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง
วันที่ห้า ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ

 
ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 5วัน 4คืน บิน FD
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
9 พ.ค.61 13 พ.ค.61 14,900 14,900 13,900 3,500
16 พ.ค.61 20 พ.ค.61 14,900 14,900 13,900 3,500
23 พ.ค.61 27 พ.ค.61 14,900 14,900 13,900 3,500
30 พ.ค.61 3 มิ.ย.61 14,900 14,900 13,900 3,500
6 มิ.ย.61 10 มิ.ย.61 13,900 13,900 12,900 3,500
13 มิ.ย.61 17 มิ.ย.61 13,900 13,900 12,900 3,500
20 มิ.ย.61 24 มิ.ย.61 13,900 13,900 12,900 3,500
27 มิ.ย.61 1 ก.ค.61 13,900 13,900 12,900 3,500<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>