ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 5วัน 3คืน

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 5วัน 3คืน
ราคา: 14,900 บาท
รหัสสินค้า: CN ZG PVG02 SHANGHAI WONDERLAND 5D3N XJ
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : CN ZG PVG02 SHANGHAI WONDERLAND 5D3N XJ

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ
(ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้
วันที่สอง      เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้
วันที่สาม      เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง
                   -ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
วันที่สี่           เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 
วันที่ห้า         เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
05 – 09 เมษายน 2561 16,900 16,900 16,900 4,500 8,900
10 – 14 เมษายน 2561 22,900 22,900 22,900 4,500 10,900
11 – 15 เมษายน 2561 22,900 22,900 22,900 4,500 10,900
12 – 16 เมษายน 2561 22,900 22,900 22,900 4,500 10,900
27 เม.ย. – 01 พ.ค.2561 22,900 22,900 22,900 4,500 10,900
11 – 15 พฤษภาคม 2561 16,900 16,900 16,900 4,500 8,900
18 – 22 พฤษภาคม 2561 14,900 14,900 14,900 3,500 7,900
23 – 27 พฤษภาคม 2561 14,900 14,900 14,900 3,500 7,900
06 – 10 มิถุนายน 2561 14,900 14,900 14,900 3,500 7,900
25 – 29 กรกฎาคม 2561 19,900 19,900 19,900 4,500 9,900
27 – 31 กรกฎาคม 2561 19,900 19,900 19,900 4,500 9,900
08 – 12 สิงหาคม 2561 19,900 19,900 19,900 4,500 9,900
10 – 14 สิงหาคม 2561 19,900 19,900 19,900 4,500 9,900


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>