ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน
ราคา: 13,900 บาท
รหัสสินค้า: KR CU KOREA SUMMER 5D3N LJ
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : KR CU KOREA SUMMER 5D3N LJ
เดินทางโดยสายการบินเจจูแอร์ โหลดกระเป๋าได้ 15 กิโลกรัม
พิเศษ !!!!!  พัก กรุงโซล 3 คืน

กำหนดการเดินทาง
วันแรก            กรุงเทพฯ
(สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง         อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN–ONE MOUNT SNOW PARK
วันที่สาม         COSMETIC SHOP – ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์ – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ - ทงแดมุน
วันที่สี่             ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)
                     +ชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบ็อค – ดิวตี้ฟรี– คลองชองเกชอน – โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง
วันที่ห้า      
    ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ  3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
                      - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ  


 
อัตราค่าบริการ
 
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
( พักห้องละ 2 – 3 ท่าน )
พักเดี่ยว
01 – 05 มิถุนายน 2561 14,900.- 5,500.-
04 – 08 มิถุนายน 2561 13,900.- 5,500.-
07 - 11 มิถุนายน 2561 14,900.- 5,500.-
10 – 14 มิถุนายน 2561 13,900.- 5,500.-
13 – 17 มิถุนายน 2561 14,900.- 5,500.-
16 – 20 มิถุนายน 2561 14,900.- 5,500.-
19 – 23 มิถุนายน 2561 14,900.- 5,500.-
22 – 26 มิถุนายน 2561 14,900.- 5,500.-
25 – 29 มิถุนายน 2561 13,900.- 5,500.-
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561 14,900.- 5,500.-
01 – 05 กรกฎาคม 2561 13,900.- 5,500.-
04 – 08 กรกฎาคม 2561 14,900.- 5,500.-
07 – 11 กรกฎาคม 2561 14,900.- 5,500.-
10 – 14 กรกฎาคม 2561 14,900.- 5,500.-
13 – 17 กรกฎาคม 2561 13,900.- 5,500.-
16 – 20 กรกฎาคม 2561 13,900.- 5,500.-
19 – 23 กรกฎาคม 2561 14,900.- 5,500.-
21 – 25 สิงหาคม 2561 14,900.- 5,500.-
24 – 28 สิงหาคม 2561 14,900.- 5,500.-
27 – 31 สิงหาคม 2561 13,900.- 5,500.-
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2561 14,900.- 5,500.-
02 – 06 กันยายน 2561 15,900.- 5,500.-
05 – 09 กันยายน 2561 16,900.- 5,500.-
08 – 12 กันยายน 2561 15,900.- 5,500.-
11 – 15 กันยายน 2561 15,900.- 5,500.-
14 – 18 กันยายน 2561 16,900.- 5,500.-
17 – 21 กันยายน 2561 15,900.- 5,500.-
20 – 24 กันยายน 2561 16,900.- 5,500.-
23 – 27 กันยายน 2561 15,900.- 5,500.-
26 – 30 กันยายน 2561 16,900.- 5,500.-
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2561 16,900.- 5,500.-
*** ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก ***
ราคาอื่นๆ
  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 8,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>