ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5วัน3คืน
ราคา: 23,900 บาท
รหัสสินค้า: JP CU TOKYO 5D 3N XJ
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : JP CU TOKYO 5D 3N XJ
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม
พิเศษ !!!!!  เมนูขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็
นและอาหารร้อนบนเครื่อง

กำหนดการเดินทาง

วันแรก        กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
วันที่สอง     วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูปด้านนอก) – คัตซึชิกะโชบุมัตสึริ เทศกาลดอกไอริส
วันที่สาม     ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ช็อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่         ไกด์พาท่องเที่ยวตะลุยกรุงโตเกียวโดยรถไฟ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) หรือ ซื้อตั๋วเข้าสวนสนุก Tokyo Disneyland
วันที่ห้า        ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก::
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 61 23,900 7,900
01 – 05 มิ.ย. 61 23,900 7,900
06 – 10 มิ.ย. 61 23,900 7,900
08 – 12 มิ.ย. 61 23,900 7,900
14 – 18 มิ.ย. 61 23,900 7,900
20 – 24 มิ.ย. 61 23,900 7,900
22 – 26 มิ.ย. 61 23,900 7,900
ราคาอื่นๆ
  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 19,900 บาท
 
 
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>