ทัวร์ยุโรปตะวันออก เช็ก ออสเตรีย ฮังการี 7วัน4คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เช็ก ออสเตรีย ฮังการี 7วัน4คืน
ราคา: 42,900 บาท
รหัสทัวร์: EU CU EASY SCENIC EAST EUROPE 7D4N QR


รหัสโปรแกรม: EU CU EASY SCENIC EAST EUROPE 7D4N QR
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – กรุงโดฮา
วันที่สอง กรุงโดฮา – กรุงปราก – คาร์โลวี วารี – ชมเมือง – กรุงปราก – สะพานชาลส์ – จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์
วันที่สาม กรุงปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ – เชสกี้ ครุมลอฟ – ชมเมือง – เชสกี้ บูดาโจวิค
วันที่สี่ เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์ – ชมเมือง – เวียนนา 
วันที่ห้า เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนวงแหวน – พระราชวังฮอฟบวร์ก – ช้อปปิ้ง Parndorf Designer Outlet – บูดาเปสต์ 
วันที่หก บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – ป้อมชาวประมง – โบสถ์เเมตเทียส – อาคารรัฐสภาฮังการี - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
             – ท่าอากาศยานบูดาเปสต์ เฟเรนซ์ ลิซท์ – กรุงโดฮา
วันที่เจ็ด กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ


 

อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม
พักห้องเดี่ยว  
::เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิดราคาผู้ใหญ่::  
03 – 09 มิถุนายน *ลดราคาโปรโมชั่น* 39,900 39,900 8,500  
15 – 21 กรกฎาคม 46,900 44,900 8,500  
13 – 19 สิงหาคม  (ชดเชยวันแม่แห่งชาติ) 47,900 45,900 8,500  
24 – 30 กันยายน 44,900 42,900 8,500  
22 – 28 ตุลาคม (วันปิยะมหาราช) 47,900 45,900 8,500  
** เด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ราคา 12,000 บาท**  


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>