ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน
ราคา: 6,900 บาท
รหัสทัวร์: HK CU POPULAR IN MACAU 3D2N FD


รหัสโปรแกรม : HK CU POPULAR IN MACAU 3D2N FD
สายการบินไทยแอร์เอเชีย โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม
พักโรงแรม 4 ดาว เมืองจูไห่ 2 คืน

กำหนดการเดินทาง
วันแรก            กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์
วันที่สอง 
        จูไห่ – วัดผุ่ถ่อ – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก – พระราชวังหยวนหมิง
                      – ชมโชว์ Huang Jia Shen Dian Show – ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย - พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
วันทีสาม         จูไห่ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นต์ปอล
                      – เซนาโด้สแควร์ –  The Venetian Resort  – สนามบินนานาชาติมาเก๊า  – กรุงเทพฯ 

อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2 – 18 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 – 2 ท่าน
พักเดี่ยว
06-08 ก.ค. 61 8,900.- เด็กอายุ 2 – 18 ปี
จ่ายเพิ่มจากราคาผู้ใหญ่
พีเรียดละ 3,000 บาท
3,500.-
07-09 ก.ค. 61 8,900.- 3,500.-
15-17 ก.ค. 61 9,900.- 3,500.-
22-24 ก.ค. 61 10,900.- 3,500.-
27-29 ก.ค. 61 **วันอาสาฬหบูชา 11,900.- 3,500.-
28-30 ก.ค. 61 **วันเข้าพรรษา 11,900.- 3,500.-
29-31 ก.ค. 61 **วันเฉลิมพระชนมพรรษา 11,900.- 3,500.-
03-05 ส.ค. 61 10,900.- 3,500.-
12-14 ส.ค. 61 **วันแม่แห่งชาติ 12,900.- 3,500.-
17-19 ส.ค. 61 9,990.- 3,500.-
19-21 ส.ค. 61 9,900.- 3,500.-
26-28 ส.ค. 61 8,900.- 3,500.-
01-03 ก.ย. 61 7,900.- 3,500.-
07-09 ก.ย. 61 7,900.- 3,500.-
08-10 ก.ย. 61 6,900.- 3,500.-
14-16 ก.ย. 61 7,900.- 3,500.-
21-23 ก.ย. 61 7,900.- 3,500.-
22-24 ก.ย. 61 6,900.- 3,500.-
05-07 ต.ค. 61 11,900.- 3,500.-
06-08 ต.ค. 61 11,900.- 3,500.-
12-14 ต.ค. 61 **วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 12,900.- 3,500.-
14-16 ต.ค. 61 10,900.- 3,500.-
20-22 ต.ค. 61 10,900.- 3,500.-
21-23 ต.ค. 61 **วันปิยะมหาราช 12,900.- 3,500.-
26-28 ต.ค. 61 8,900.- 3,500.-
27-29 ต.ค. 61 7,900.- 3,500.-
02-04 พ.ย. 61 8,900.- 3,500.-
03-05 พ.ย. 61 7,900.- 3,500.-
09-11 พ.ย. 61 8,900.- 3,500.-
10-12 พ.ย. 61 7,900.- 3,500.-
16-18 พ.ย. 61 8,900.- 3,500.-
17-19 พ.ย. 61 7,900.- 3,500.-
23-25 พ.ย. 61 8,900.- 3,500.-
24-26 พ.ย. 61 7,900.- 3,500.-
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61 7,900.- 3,500.-
01-03 ธ.ค. 61 8,900.- 3,500.-
07-09 ธ.ค. 61 9,900.- 3,500.-
09-11 ธ.ค. 61 **วันรัฐธรรมนูญ 11,900.- 3,500.-
14-16 ธ.ค. 61 9,900.- 3,500.-
15-17 ธ.ค. 61 8,900.- 3,500.-
21-23 ธ.ค. 61 9,900.- 3,500.-
22-24 ธ.ค. 61 8,900.- 3,500.-
28-30 ธ.ค. 61 **วันหยุดสิ้นปี 11,900.- 3,500.-
29-31 ธ.ค. 61 **วันหยุดสิ้นปี 12,900.- 3,500.-
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 61 **วันหยุดสิ้นปี 12,900.- 3,500.-
ราคาอื่นๆ
  1. ทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 3,500 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินราคา 5,500 บาท
  3. ราคาทัวร์ข้างต้น รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป 144 แล้ว ในกรณีที่วีซ่ากรุ๊ป 144 ถูกระงับ
ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่าน หรือ วีซ่าเดี่ยว ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  1. ราคาข้างต้นสำหรับพาสปอร์ทไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ทต่างชาติ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามค่าใช้จ่ายส่วนต่าง<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>