ทัวร์เกาหลี จอนจู โซล 5วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี จอนจู โซล 5วัน3คืน
ราคา: 17,900 บาท
รหัสสินค้า: KR Jeonju Hanok Seoul 5D3N LJ
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : KR Jeonju Hanok Seoul 5D3N LJ
กำหนดการเดินทาง
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
วันที่สอง อินชอน – หมู่บ้านจอนจู ฮันอก – โบสถ์คริสจอนดง – พิพิธภัณฑ์เหล้าพื้นเมือง – เมืองจอนจู
วันที่สาม ไร่โสม – โรงเรียนสอนกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  – โซล
วันที่สี่ กรุงโซล – ศูนย์เวชสำอางค์ – DUTY FREE – พระราชาวังชางด๊อกกุง – ตลาดอินซาดง – N Seoul Tower – ตลาดเมียงดง  
วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสน – พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ+พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – SUPERMARKET  – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ 
วันเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
25-29 พฤษภาคม 2561 LJ/TW 17,900.- 6,000.-<<<< "WE MAKE  HAPPINESS AND IMPRESSION  FORYOU" >>>>
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>