ทัวร์ญี่ปุ่น ชมความงามทุ่งดอกชิบะซากุระ 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมความงามทุ่งดอกชิบะซากุระ 5วัน3คืน
ราคา: 23,999 บาท
รหัสทัวร์: JP ZG NRT17 5D3N XJ

รหัสโปรแกรม : JP ZG NR17 5D3N XJ
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี-กระเช้าคาจิคาจิ-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)-ทุ่งดอกพิงค์มอส-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –ช้อปปิ้งชินจุกุ
วันที่สี่ โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ


 
 
กำหนดการเดินทาง
 
 
ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
 
พักเดี่ยวเพิ่ม
 
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
01 – 05 พฤษภาคม 2561 29,999 8,000 21,999
02 – 06 พฤษภาคม 2561 29,999 8,000 21,999
03 – 07 พฤษภาคม 2561 29,999 8,000 21,999
04 – 08 พฤษภาคม 2561 27,999 8,000 19,999
05 – 09 พฤษภาคม 2561 27,999 8,000 19,999
08 – 12 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999
09 – 13 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999
10 – 14 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999
11 – 15 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999
12 – 16 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999
15 – 19 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999
16 – 20 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999
17 – 21 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999
18 – 22 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999
19 – 23 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999
22 – 26 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999
23 – 27 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999
24 – 28 พฤษภาคม 2561 25,999 8,000 17,999
25 – 29 พฤษภาคม 2561 26,999 8,000 18,999
26 – 30 พฤษภาคม 2561 26,999 8,000 18,999
01 – 05 มิถุนายน 2561 23,999 8,000 15,999
07 – 11 มิถุนายน 2561 23,999 8,000 15,999
08 – 12 มิถุนายน 2561 23,999 8,000 15,999
14 – 18 มิถุนายน 2561 23,999 8,000 15,999
15 – 19 มิถุนายน 2561 23,999 8,000 15,999
21 – 25 มิถุนายน 2561 23,999 8,000 15,999
22 – 26 มิถุนายน 2561 23,999 8,000 15,999
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>