ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน
ราคา: 15,888 บาท
รหัสสินค้า: CN IJP TG-B12_BEIJING 5D3N
สถานะสินค้า:

บินตรงสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
พักปักกิ่ง 3 คืน (โรงแรมระดับ 4 ดาว)  **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**

กำหนดการเดินทาง
วันที่แรก:    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงปักกิ่ง
วันที่สอง:    ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม
:    พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ตลาดรัสเซีย-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
วันที่สี่
:        กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -นั่งสามล้อหูถ้ง-ถนนหวังฟู่จิ่ง
วันที่ห้า
:      ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  


อัตราค่าบริการ             
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม  
ที่นั่ง
 
16-20 พ.ค. 15,888 ไม่มีราคาเด็ก
INF 6,000฿
4,500 25
23-27 พ.ค. 16,888 4,500 25
1-5 มิ.ย. 16,888 4,500 25
8-12 มิ.ย. 16,888 4,500 25
13-17 มิ.ย. 16,888 4,500 25
27 มิ.ย.-1 ก.ค. 16,888 4,500 25


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>