ทัวร์เวียดนาม ซินจ่าว ฮานอย ซาปา 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนาม ซินจ่าว ฮานอย ซาปา 4วัน3คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสทัวร์: VN BT VN05 4D3N FD

รหัสโปรแกรม VN BT VN05 4D3N FD 
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา
วันที่สอง ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา
วันที่สาม ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ 
ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงก์ 4 วัน 3 คืน บิน FD
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
6 พ.ค.61 9 พ.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,500
13 พ.ค.61 16 พ.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
27 พ.ค.61 30 พ.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,500
3 มิ.ย.61 6 มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,500
10 มิ.ย.61 13 มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,500
24 มิ.ย.61 27 มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,500
1 ก.ค.61 4 ก.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,500
8 ก.ค.61 11 ก.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,500
15 ก.ค.61 18 ก.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,500
29 ก.ค.61 1 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
5 ส.ค.61 8 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
12 ส.ค.61 15 ส.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,500
19 ส.ค.61 22 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
26 ส.ค.61 29 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
2 ก.ย.61 5 ก.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,500
9 ก.ย.61 12 ก.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,500
16 ก.ย.61 19 ก.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,500
23 ก.ย.61 26 ก.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,500
30 ก.ย.61 3 ต.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>