ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย อังการ่า 10วัน

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย อังการ่า 10วัน
ราคา: 38,999 บาท
รหัสสินค้า: TK PL SPECIAL HOT HOT TURKEY 10D KC
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : TK PL SPECIAL HOT HOT TURKEY 10D KC
ร่วมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป
เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน
ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

กำหนดการเดินทาง
วันแรก          กรุงเทพฯ–อัสตาน่า–อิสตันบูล
วันที่สอง       อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
                    สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค-เมืองชานัคคาเล่ 
วันที่สาม       เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ
                    ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ   
วันที่สี่           เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-
                    เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่ 
วันที่ห้า         เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย
                    ระบำหน้าท้อง
วันที่หก        คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์
วันที่เจ็ด        เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-ทะเลสาบเกลือ
วันที่แปด      เมืองอังการ่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
                    แกรนด์บาซ่าร์
วันที่เก้า        เมืองอิสตันบูล-เมืองอัลมาตี้
วันที่สิบ         สนามบินสุวรรณภูมิ 

อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม
04-13 เม.ย. 38,999 บาท 38,999 บาท 38,999 บาท 8,000 บาท
11-20 เม.ย. 39,999 บาท 39,999 บาท 39,999 บาท 8,000 บาท


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>