ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสความงามเกาะเหนือสุด ฮอกไกโด 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสความงามเกาะเหนือสุด ฮอกไกโด 5วัน3คืน
ราคา: 33,900 บาท
รหัสทัวร์: JP SPR HOKKAIDO 5D3N XJ


รหัสโปรแกรม : JP SPR HOKKAIDO 5D3N XJ
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว
เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)

กำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินชิโตเซะ (เกาะฮอกไกโด)           
วันที่สอง       สนามบินชิโตเซะ (เกาะฮอกไกโด) – หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 
วันที่สาม       อาซาฮิคาว่า -  เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ 
                    ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - โรงงานช็อกโกแลต – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ         
วันที่สี่           ซับโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด -  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร 
                    สวนโอโดริ - ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง - มิตซุย เอ้าท์เล็ต    

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
2 - 6 มิถุนายน 2561 33,900 บาท/ท่าน 8,000บาท/ท่าน 23,900 บาท/ท่าน
9 – 13 มิถุนายน 2561 33,900 บาท/ท่าน 8,000บาท/ท่าน 23,900 บาท/ท่าน
13 – 17  มิถุนายน 2561 33,900 บาท/ท่าน 8,000บาท/ท่าน 23,900 บาท/ท่าน
20 – 24  มิถุนายน 2561 36,900 บาท/ท่าน 8,000บาท/ท่าน 26,900 บาท/ท่าน
9 – 13 สิงหาคม  2561 (วันแม่) 39,900 บาท/ท่าน 8,000บาท/ท่าน 29,900 บาท/ท่าน
10 - 14 สิงหาคม  2561 (วันแม่) 37,900 บาท/ท่าน 8,000บาท/ท่าน 27,900 บาท/ท่าน
5 – 9 กันยายน 2561 37,900 บาท/ท่าน 8,000บาท/ท่าน 27,900 บาท/ท่าน
26 – 30  กันยายน 2561 37,900 บาท/ท่าน 8,000บาท/ท่าน 27,900 บาท/ท่าน
3 – 7 ตุลาคม 2561 38,900 บาท/ท่าน 8,000บาท/ท่าน 28,900 บาท/ท่าน
11 - 15 ตุลาคม 2561
(วันคล้ายวันสวรรคต)
38,900 บาท/ท่าน 8,000บาท/ท่าน 28,900 บาท/ท่าน
19 - 23 ตุลาคม 2561
(วันปิยมหาราช)
39,900 บาท/ท่าน 8,000บาท/ท่าน 29,900 บาท/ท่าน
20 - 24 ตุลาคม 2561
(วันปิยมหาราช)
38,900 บาท/ท่าน 8,000บาท/ท่าน 28,900 บาท/ท่าน
21 - 25 ตุลาคม 2561
(วันปิยมหาราช)
38,900 บาท/ท่าน 8,000บาท/ท่าน 28,900 บาท/ท่าน
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>