ทัวร์ยุโรบ ฝรั่งเศษ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 7วัน4คืน

ทัวร์ยุโรบ ฝรั่งเศษ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 7วัน4คืน
ราคา: 49,900 บาท
รหัสสินค้า: EU ZG CDG03 7D4N SQ
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : EU ZG CDG03 7D4N SQ
เทศกาลชมดอกทิวลิป "สวนเคอเคนออฟ" 1ปีมีครั้งเดียว
ชิมอาหารขึ้นชื่อ!! 
ขาหมูเยอรมัน + หอยเอสคาโก้
พิเศษ!! ล่องเรือบาโตมุช และเรือหลังคากระจก

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
วันที่สอง       สิงคโปร์ – ปารีส (ฝรั่งเศส) – พระราชวังแวร์ซาย – จตุรัสคองคอร์ด 
                    ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุซ
วันที่สาม       ปารีส – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – บรัสเซลส์ (เบลเยียม) – จตุรัสกรองด์ปลาซ
วันที่สี่           บรัสเซลส์– ลิสส์ (เนเธอร์แลนด์) – ชมงานเทศกาลดอกทิวลิป – อัมสเตอร์ดัม
                   จตุรัสดัมสแควร์ – ล่องเรือหลังคากระจก
วันที่ห้า         อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังกันลมซานส์คันส์ – โคโลญ (เยอรมัน) – มหาวิหารโคโลญ

วันที่หก        แฟรงก์เฟิร์ต – มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ – สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต
วันที่เจ็ด        สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ         

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
08 – 14 เมษายน 2561 49,900 49,900 48,900 9,000 33,900
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>