ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาฟา 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาฟา 4วัน 3คืน
ราคา: 14,900 บาท
รหัสทัวร์: VN SPR CKVN008 5D4N QR

รหัสโปรแกรม : VN SPR CKVN008 5D4N QR
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง
วันที่สอง ฮานอย–ล่องเรือฮาลอง –ฮานอย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ -การค้า 36 สาย  
วันที่สาม ฮานอย– ซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน– หมู่บ้านกั้ตกั้ต – ตลาดแห่งความรัก 
วันที่สี่ ซาปา– ลาวกาย – ฮานอย– กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ2-3ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
มีเตียงเสริม
(เด็ก 1+ผู้ใหญ่2 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
ไม่มีเตียงเสริม
(เด็ก 1+ผู้ใหญ่2 ท่าน)
พักเดี่ยว
29  มีนาคม-1 เมษายน  2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
19-22 เมษายน  2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
17-20 พฤษภาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
26-29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-
02-05 มิถุนายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
14-17 มิถุนายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
07-10 กรกฎาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
27-30 กรกฎาคม 2561  วันอาสาฬบูชา 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-
11-14 สิงหาคม 2561    วันแม่ 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-
18-21 สิงหาคม 2561  14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
01-04 กันยายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
13-16 กันยายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
13-16 ตุลาคม 2561 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-
20-23 ตุลาคม 2561 วันปิยะมหาราช 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>