ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5วัน4คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5วัน4คืน
ราคา: 16,900 บาท
รหัสทัวร์: VN CK VN008 5D4N QR


รหัสโปรแกรม : VN CK VN008 5D4N QR

กำหนดการเดินทาง

วันแรก              กรุงเทพฯ – ฮานอย – อ่าวฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
วันที่สอง           ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านลอยน้ำ – ฮานอย – วัดหง็อกเซิน
                        – ทะเลสาบคืนดาบ – ชมการ
แสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ  
วันที่สาม           ฮานอย – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์ – เจดีย์เสาเดียว – วหารวรรฃณกรรม – ซาปา – อิสระช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา 
วันที่สี่               ซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน
 – ชมวิวของยอดเขาฮัมรอง – Silver Water Fall  – Cat Cat Village – ซาปา 
วันที่ห้า             ซาปา – ลาวไก – ฮานอย  –  กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
วันที่เดินทาง สายการบิน ราคา ราคาพักเดี่ยว ราคาเด็ก
15 – 19 มี.ค. 61 QR834 /  QR 835 17,900.- 3,000.- ไม่มีราคาเด็ก
21– 25 มี.ค. 61 QR834 /  QR 835 17,900.- 3,000.- ไม่มีราคาเด็ก
28 มี.ค. –1 เม.ย. 61 QR834 /  QR 835 17,900.- 3,000.- ไม่มีราคาเด็ก
13 – 17 เม.ย. 61 (สงกรานต์) QR834 /  QR 835 21,900.-
20,900 .-
3,000.- ไม่มีราคาเด็ก
6 – 10 มิ.ย. 61 QR834 /  QR 835 16,900.- 3,000.- ไม่มีราคาเด็ก
20 – 25 มิ.ย. 61 QR834 /  QR 835 16,900.- 3,000.- ไม่มีราคาเด็ก
4 – 8 ก.ค. 61 QR834 /  QR 835 16,900.- 3,000.- ไม่มีราคาเด็ก
11 – 15 ก.ค. 61 QR834 /  QR 835 16,900.- 3,000.- ไม่มีราคาเด็ก
26 – 30 ก.ค. 61 QR834 /  QR 835 17,900.- 3,000.- ไม่มีราคาเด็ก
9 – 13 ส.ค. 61 QR834 /  QR 835 17,900.- 3,000.- ไม่มีราคาเด็ก
22 – 26 ส.ค. 61 QR834 /  QR 835 16,900.- 3,000.- ไม่มีราคาเด็ก
5 – 9 ก.ย. 61 QR834 /  QR 835 16,900.- 3,000.- ไม่มีราคาเด็ก
12 – 16 ก.ย. 61 QR834 /  QR 835 16,900.- 3,000.- ไม่มีราคาเด็ก
19 – 23 ก.ย. 61 QR834 /  QR 835 16,900.- 3,000.- ไม่มีราคาเด็ก
26 – 30 ก.ย. 61 QR834 /  QR 835 16,900.- 3,000.- ไม่มีราคาเด็ก

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>